Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten van The Next Speaker voor het inhuren van een of meerdere Sprekers/Specialisten of voor de organisatie of programmering van een bijeenkomst, congres, evenement of productie. Onder Spreker/Specialist moet worden verstaan: degene die de Opdrachtgever inhuurt.
2. The Next Speaker bemiddelt tussen Opdrachtgever en Spreker/Specialist ter zake een of meer optredens of werkzaamheden door de Spreker/Specialist, zonder daarbij verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de kwaliteit van (of inhoud van) de bijdrage van de Spreker/Specialist of de Spreker/Specialist zelf.
3. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

Aanbiedingen
4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever een aanbieding van The Next Speaker heeft aanvaard. Ter bevestiging zendt The Next Speaker aan de opdrachtgever een overeenkomst die binnen vijf dagen na ontvangst ondertekend dient te worden geretourneerd.
5. Meerwerkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever, die geen deel uitmaken van de Overeenkomst, zullen door The Next Speaker afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meerwerkzaamheden worden verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging genoemde diensten en leveringen die The Next Speaker verricht voor de opdrachtgever.

Prijzen en betaling
6. Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief reiskosten, tenzij anders is vermeld.
7. De Opdrachtgever dient de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 10 dagen voor de eerste uitvoeringsdatum te voldoen. Betaling geschiedt uitsluitend aan The Next Speaker. De Spreker/Speclialist is niet bevoegd betaling namens The Next Speaker te ontvangen.
8. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is The Next Speaker bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van The Next Speaker tot vergoeding van de schade.

Bepalingen met betrekking tot het optreden van de Spreker/Specialist:
9. De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de locatie waar de diensten van de Spreker/Specialist worden gevraagd in alle opzichten daartoe geschikt is. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die de Spreker/Specialist ondervindt als gevolg van het niet geschikt zijn van de locatie.
10. Het in de Overeenkomst vermelde aantal personen dat bij het optreden van de Spreker/Specialist als deelnemer/bezoeker aanwezig is, is bindend. Indien dit aantal met meer dan 50% wordt overschreden, heeft The Next Speaker het recht om hetzij het optreden ten overstaan van meer personen dan overeengekomen te weigeren, hetzij aan het optreden nadere voorwaarden te verbinden.

Verhindering van de Spreker/Specialist:
11. Indien de Spreker/Specialist is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden of onmogelijkheid niet verschijnt, dan zal The Next Speaker:
-in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum;
-indien mogelijk: in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorgdragen, waarbij de eventuele meer-of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of
-indien The Next Speaker en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst beëindigen onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

12. Als de Spreker/Specialist te laat op het evenement arriveert en alsnog de lezing geeft is volledige betaling van het tarief van kracht.

13. The Next Speaker is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de Spreker/Specialist.

14. De Opdrachtgever kan de overeenkomst voor, of uiterlijk op de overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is:
– Tot 15 dagen voor of op de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;
– 16 tot 30 dagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding;
– 31 dagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding.
15. The Next Speaker is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever:
– tekortschiet in zijn verplichtingen.
– zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard
– surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance wordt verleend
– zijn bedrijf verkoopt of liquideert.
16. Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.

Overige bepalingen
17. Alle opdrachten kunnen met naam van de Opdrachtgever en naam van de spreker vermeld worden in The Next Speaker Update, de nieuwsbrief van The Next Speaker en The Next Speaker Agenda, tenzij de Opdrachtgever expliciet aangeeft dit niet te willen.
18. Informatie op de site van The Next Speaker, inclusief foto materiaal mag gebruikt worden door de Opdrachtgever voor de promotie van het evenement. The Next Speaker kan op verzoek meer materiaal (foto’s, persmap) aanleveren (indien beschikbaar). De voorwaarden waaronder zullen separaat worden overeengekomen.
19. Opnames (geluid en/of film) van de bijdrage van de Spreker/Specialist mogen alleen worden gemaakt in overleg met The Next Speaker.
20. De naam en foto’s van de Sprekers/Specialist mogen niet gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden dan het event zelf (bijvoorbeeld voor het promoten van een product of service).

Verbod tot zaken doen met de Spreker/Specialist
21. Het is de Opdrachtgever gedurende een periode van 18 maanden na de datum van de Overeenkomst niet toegestaan om op enigerlei wijze rechtsreeks zaken te doen met de Spreker/Specialist, dan wel daarbij betrokken te zijn, anders dan met tussenkomst van The Next Speaker.

Aansprakelijkheid
22. De Opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering per aangetekend schrijven aan The Next Speaker kenbaar te maken, maar in ieder geval binnen 5 dagen na de geplande datum waarop de relevante dienst zou worden geleverd.
23. The Next Speaker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van The Next Speaker. De Opdrachtgever vrijwaart The Next Speaker tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
24. Iedere aansprakelijkheid van The Next Speaker is beperkt tot het overeengekomen bedrag.

Geschillen
25. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
26. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen exclusief aan de rechter te Amsterdam worden voorgelegd.